Antenniasennus Rajamäki

Ammattitaitoista antenniasennusta
pääkaupunkiseudulla ja lähikunnissa. Yrityksen perustaja ja
toimitusjohtaja on Ari Rajamäki

Antenniasennukset ja -huollot

Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki Oy on van­taa­lai­nen anten­nia­lan huol­to- ja asen­nus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me yksi­tyis­asiak­kai­ta ja talo­yh­tiöi­tä anten­nia­sen­nuk­sis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja ympä­ris­tö­kun­nis­sa. Asen­nam­me, huol­lam­me ja kor­jaam­me anten­nit ja mas­tot oma­ko­ti­ta­lois­sa, rivi­ta­lois­sa ja ker­ros­ta­lois­sa jo 30 vuo­den koke­muk­sel­la. Oli­pa kysees­sä sit­ten terä­vä­piir­toai­kaan siir­ty­mi­nen, anten­ni­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­nen uudis­ra­ken­nuk­seen, heik­ko sig­naa­li tai 4G-laa­ja­kais­taan liit­ty­vät ongel­mat – me autam­me. Tutus­tu pal­ve­lui­him­me ja tilaa!

Antenniasennukset

Etsit­kö ammat­ti­tai­tois­ta asen­ta­jaa anten­ni­jär­jes­tel­mäl­le­si? Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki asen­taa kaik­ki anten­ni­jär­jes­tel­mät terä­vä­piir­toan­ten­neis­ta ja 4G-anten­neis­ta satel­liit­tian­ten­nei­hin ja VSS-anten­nei­hin. Huo­leh­dim­me myös lisä­an­ten­ni­rasioi­den asen­nuk­sis­ta. Kar­toi­tam­me par­haan anten­ni­pai­kan ja -suun­nan sekä toteu­tam­me asen­nuk­set nyky­mää­räys­ten mukai­ses­ti pitäen huo­len sii­tä, että anten­ni­verk­ko toi­mii takuul­la ilman häi­riöi­tä ja ongel­mia. Lue lisää palveluistamme.

Antennihuollot ja -korjaukset

Pät­kii­kö tv-kuva­si? Eivät­kö kaik­ki kana­vat näy tai onko 4G-sig­naa­li heik­ko? Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki huol­taa ja kor­jaa kaik­ki anten­ni­viat ja -häi­riöt vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sel­la ja ammat­ti­tai­dol­la. Meil­tä saat anten­ni­ver­kon kun­to­tut­ki­muk­set ja kun­nos­tuk­set sekä mas­to­jen uusin­nat ja kor­jauk­set nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Autam­me myös mie­lel­läm­me tehok­kaan anten­ni­jär­jes­tel­män valin­nas­sa ja muis­sa anten­ni­verk­koon liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Lue lisää palveluistamme.

Antenniasennukset

Etsit­kö ammat­ti­tai­tois­ta asen­ta­jaa anten­ni­jär­jes­tel­mäl­le­si? Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki asen­taa kaik­ki anten­ni­jär­jes­tel­mät terä­vä­piir­toan­ten­neis­ta ja 4G-anten­neis­ta satel­liit­tian­ten­nei­hin ja VSS-anten­nei­hin. Huo­leh­dim­me myös lisä­an­ten­ni­rasioi­den asen­nuk­sis­ta. Kar­toi­tam­me par­haan anten­ni­pai­kan ja -suun­nan sekä toteu­tam­me asen­nuk­set nyky­mää­räys­ten mukai­ses­ti pitäen huo­len sii­tä, että anten­ni­verk­ko toi­mii takuul­la ilman häi­riöi­tä ja ongel­mia. Lue lisää pal­ve­luis­tam­me. tar­vi­taan ohjel­moi­ta­va kana­va­koh­tai­ses­ti sää­det­tä­vä vahvistin.

Antennihuollot ja -korjaukset

Pät­kii­kö tv-kuva­si? Eivät­kö kaik­ki kana­vat näy tai onko 4G-sig­naa­li heik­ko? Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki huol­taa ja kor­jaa kaik­ki anten­ni­viat ja -häi­riöt vuo­si­kym­men­ten koke­muk­sel­la ja ammat­ti­tai­dol­la. Meil­tä saat anten­ni­ver­kon kun­to­tut­ki­muk­set ja kun­nos­tuk­set sekä mas­to­jen uusin­nat ja kor­jauk­set nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Autam­me myös mie­lel­läm­me tehok­kaan anten­ni­jär­jes­tel­män valin­nas­sa ja muis­sa anten­ni­verk­koon liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Lue lisää palveluistamme.

Hyödynnä kotitalousvähennys

Muis­tat­han, että voit saa­da koto­na­si tai vapaa-ajan asun­nos­sa­si teet­tä­mäs­tä­si koti­ta­lous­työs­tä, kuten oma­ko­ti­ta­lon anten­nin asen­nuk­ses­ta ja huol­los­ta, 50 % koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä? Koti­ta­lous­vä­hen­nys on enin­tään 2400 euroa/henkilö vuo­des­sa ja vähen­nyk­sen oma­vas­tuu on 100 euroa. Näin ilmoi­tat kotitalousvähennyksestä.