Palvelut

Kaikki antennialan huollot ja asennukset ammattitaidolla

Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki Oy tar­jo­aa kaik­ki anten­nia­lan huol­lot, kor­jauk­set ja asen­nuk­set nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Me asen­nam­me uudet ja kun­nos­tam­me van­hat anten­ni­jär­jes­tel­mät nyky­mää­räys­ten mukai­ses­ti nou­dat­taen Vies­tin­tä­vi­ras­ton mää­räys­tä M 65 C. Täl­lä tavoin pys­tym­me var­mis­ta­maan anten­ni­ver­kon toi­min­nan ja eli­mi­noi­maan mah­dol­li­set häi­riöt ja ongelmat.

Palvelumme

  • HD- eli terä­vä­piir­to asennukset
  • kaik­ki anten­nia­lan huol­lot ja korjaukset
  • anten­ni­mas­to­jen uusin­nat ja korjaukset
  • anten­ni­ver­kon kuntotutkimukset
  • anten­ni­verk­ko­jen kunnostukset
  • satel­liit­ti­jär­jes­tel­mien huol­lot ja asennukset
  • lisä­an­ten­ni­pis­to­rasioi­den asennukset
  • kon­sul­toin­ti ja suunnittelu
  • 4G-anten­nien asennus
  • VSS-anten­nien asennus

Antenniasennukset

Antenni-tv:n kana­va­tar­jon­nan vas­taa­no­tos­sa tar­vi­taan vähin­tään kak­si anten­nia: UHF- ja VHF-anten­ni. TV-lähe­tyk­set tule­vat kah­del­la eri taa­juusa­lu­eel­la, ja sen vuok­si nyky­mää­räyk­sen mukai­nen rat­kai­su on asen­taa kak­si anten­nia suun­nat­tu­na eri lähe­ti­na­se­miin (Digi­ta ja DNA). Mikä­li halu­taan kyt­keä radio anten­ni­jär­jes­tel­mään, tar­vi­taan myös ULA-anten­ni. Mas­tos­sa ole­vien anten­nien lisäk­si tar­vi­taan myös anten­ni­vah­vis­tin. Pien­ta­lois­sa anten­ni­vah­vis­tin on usein ns. laa­ja­kais­tai­nen, ja yhtei­san­ten­ni­jär­jes­tel­mis­sä tar­vi­taan ohjel­moi­ta­va, kana­va­koh­tai­ses­ti sää­det­tä­vä vahvistin.

Satelliittiantennit

Satel­liit­ti­vas­taan­ot­to edel­lyt­tää satel­liit­ti­pei­lin asen­nus­ta ja satel­liit­ti­vi­rit­ti­men han­kin­taa. Tai­vaal­la on lukui­sa mää­rä eri posi­tiois­sa ole­via satel­liit­te­ja. Osa satel­lii­teis­ta lähet­tää ainoas­taan mak­su-tv kana­via, mut­ta edel­leen on mah­dol­lis­ta vas­taa­not­taa myös jopa 200 ilmais­ta satel­liit­ti­ka­na­vaa (esim. Astra 19 astet­ta ja Hot­bird 13 astet­ta positioista).

Antennijärjestelmän vian määritykset ja korjaukset

Jos tv-kuva pysäh­tyy tai pik­se­löi­tyy, ongel­ma on vas­taa­no­tet­ta­vas­sa sig­naa­lis­sa. Täl­löin on syy­tä tila­ta anten­nia­sen­ta­ja, jot­ta voi­daan sel­vit­tää, mis­tä ongel­ma joh­tuu ja kor­ja­ta vika. Häi­riöi­tä sig­naa­liin voi oma­ko­ti­ta­los­sa aiheut­taa esi­mer­kik­si vial­li­nen anten­ni­vah­vis­tin, van­hat ja käyt­töi­kän­sä lopus­sa ole­vat anten­nit tai kaa­pe­lit mas­tos­sa sekä nii­hin liit­ty­vät huo­not ja pät­ki­vät liit­ti­met. Myös ns. 4G-häi­riö voi olla mah­dol­li­nen, jol­loin lähel­lä ole­va 4G-tukia­se­ma aiheut­taa häi­riön. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa koh­tee­seen voi­daan asen­taa esto­suo­din, jon­ka avul­la ongel­ma poistetaan.

Onko suo­sik­ki­sar­jo­je­si kuvan­laa­tu heik­ko? Haluaist­ko naut­tia nopeam­mas­ta 4G-yhtey­des­tä? Tai etsit­kö koke­nut­ta anten­nia­sen­ta­jaa asen­ta­maan kotii­si tai talo­yh­ti­öö­si uuden anten­ni­jär­jes­tel­män? Anten­nia­sen­nus Raja­mä­ki tar­jo­aa kaik­ki anten­ni­työt anten­ni­jär­jes­tel­män kun­to­tut­ki­muk­ses­ta ja huol­los­ta kun­nos­tuk­seen ja asen­nuk­seen. Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous!