Mittalaitteet

Viestintäviraston määräys M65 C.
Antenniverkon ja -järjestelmän järjestelmäarvot

Anten­ni­ver­kon ja -jär­jes­tel­män on mah­dol­lis­tet­ta­va maan­pääl­li­sis­sä  jouk­ko­vies­tin­tä­ver­kois­sa sekä kaa­pe­li­te­le­vi­sio­ver­kois­sa jaet­ta­vien  pal­ve­lu­jen jake­lun anten­ni­rasioi­hin tai mui­hin lii­tän­tä­rasioi­hin vähin­tään  taa­juusa­lu­eel­la 5 - 1000 MHz. Uuden ja uudis­te­tun anten­ni­ver­kon aiheut­ta­ma vai­men­nus 1000 MHz:llä saa  olla enin­tään 45 dB ja vai­men­nuk­sen aiheut­ta­ma sig­naa­lin tasoe­ro  taa­juusa­lu­eel­la 47 – 1000 MHz saa olla enin­tään 15 dB. Kun­nos­te­tun  anten­ni-ver­kon vai­men­nuk­sen aiheut­ta­ma sig­naa­lin tasoe­ro taa­juusa­lu­eel­la  47 – 1000 MHz saa olla enin­tään 18 dB. Anten­ni­jär­jes­tel­män sig­naa­li­ta­so­jen ja mui­den jär­jes­tel­mä­ar­vo­jen tulee  olla anten­ni­rasiois­ta tai muis­ta lii­tän­tä­rasiois­ta mitat­tu­na stan­dar­din  SFS-EN 60728-1 mukai­sia. Stan­dar­dis­ta poi­ke­ten vie­rek­käis­ten  kana­va­nip­pu­jen sig­naa­li­ta­soe­ro­vaa­ti­mus kos­kee maan­pääl­li­ses­sä  tele­vi­sio­vas­taa­no­tos­sa (DVB-T ja DVB-T2) vain yhtei­san­ten­ni­jär­jes­tel­miä  ja se saa olla enin­tään 6 dB.

MER-arvo­jen tulee olla anten­ni­jär­jes­tel­män vah­vis­ti­men läh­dös­tä  mitat­tu­na vähin­tään:
1) DVB-T-vas­taa­no­tos­sa 26 dB
2) DVB-T2-vas­taa­no­tos­sa 25 dB
3) DVB-C (128 QAM) -vas­taa­no­tos­sa 29 dB
4) DVB-C (256 QAM) -vas­taa­no­tos­sa 32 dB

Sig­naa­lin taso anten­ni­ra­sias­sa:
1. maan­pääl­li­nen anten­ni­vas­taan­ot­to (DVB-T) : 45-74 dB
2. maan­pääl­li­nen anten­ni­vas­taan­ot­to (DVB-T2) : 49-74 dB
3. kaa­pe­li­vas­taan­ot­to (DVB-C) 64 QAM : 47-67 dB
4. kaa­pe­li­vas­taan­ot­to (DVB-C) 128 QAM : 50-70 dB
5. kaa­pe­li­vas­taan­ot­to (DVB-C) 256 QAM : 54-74 dB

Eri taa­juusa­luei­den (VHF III ja UHF) lähet­tei­den vas­taa­not­ta­mi­seen on  käy­tet­tä­vä eril­li­siä anten­ne­ja. Nämä anten­nit on suun­nat­ta­va sii­hen  lähet­ti­meen, jos­ta saa­daan paras sig­naa­li. UHF-anten­nin vah­vis­tus on olta­va vähin­tään 14 dBi anten­nin  taa­juus­kais­tan ylä­pääs­sä. VHF III-anten­nin vah­vis­tus on olta­va vähin­tään  11 dBi anten­nin taa­juus­kais­tan ylä­pääs­sä. Anten­nit on sijoi­tet­ta­va  vapaa­seen tilaan vähin­tään vii­den met­rin kor­keu­teen maan pin­nas­ta. Anten­ni­jär­jes­tel­män toi­min­ta­kais­tan on olta­va VHF III-alu­eel­la 174 - 230  MHz ja UHF-alu­eel­la 470 - 694 MHz.

Anten­ni­huol­lois­sa käy­te­tään KWS
Varos 306 sig­naa­li­mit­ta­rei­ta.
Mit­ta­ril­la voi­daan mita­ta satelliitti,kaapeli-tv ja anten­ni (SD ja HD) signaalia